Regulamin sklepu

Regulamin sprzedaży internetowej Sklep Higiena Special


1. Postanowienia ogólne

a) Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez firmę PIK Kraków - hurtownia chemii gospodarczej i profesjonalnej z siedzibą w Krakowie (30-722 Kraków), przy ul. Rybitwy 62. Numer NIP: 679-263-17-93, prowadzącą sprzedaż za pośrednictwem Internetu  – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: www.higienaspecial.pl

b) Klient może kontaktować się ze Sprzedającym korespondencyjnie pod adresem: 30-722 Kraków, przy ul. Rybitwy 62, pod numerem telefonu: 502 116 143, pod adresem poczty elektronicznej: sklep@higienaspecial.pl

c) Przedmiotem działalności sklepu internetowego http://higienaspecial.pl/ jest sprzedaż chemii gospodarczej i profesjonalnej.

d) Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej  Klientem, a PIK Kraków zwanym dalej Sprzedającym.

e) Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

f) Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) w sklepie internetowym http://higienaspecial.pl/ jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.

g) Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

h) Ceny wszystkich widocznych, na stronach sklepu internetowego higienaspecial.pl, towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich.

i) Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

j) Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu higienaspecial.pl, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

k) Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego higienaspecial.pl, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian. Zmiany, o których mowa w poprzednim zdaniu nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych.

l) Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego higienaspecial.pl są fabrycznie nowe, i posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

m) Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby bieżące stany magazynowe pokrywały się się z prezentowanymi towarami na stronie sklepu internetowego higienaspecial.pl. Jednak w przypadku niedostępności danego towaru lub części zamówienia, Sprzedający poinformuje o tym Klienta oraz w przypadku dokonania płatności, zwróci mu całą otrzymaną od niego kwotę pieniężną.

 

2. Dane Klienta

a) Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru – PIK Kraków nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

b) PIK Kraków zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

c) Sprzedający informuje, że dane osobowe Kupujących będą przetwarzane w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z czym mogą być przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów do Kupujących, operatorom systemów płatności (w przypadku skorzystania przez Kupującego z tej formy płatności) oraz instytucjom kredytującym zakup towarów (w przypadku zakupu towaru na raty).


3. Polityka ochrony prywatności

Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).


4. Zakupy

a) Zamówienie w Sklepie internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego na witrynie http://higienaspecial.pl/

b) Dodanie produktu do „koszyka”, oraz naciśnięcie przycisku Realizuj zamówienie oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).

c) Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

d) Pracownik PIK Kraków informuje o ew. zmianach w zamówieniu. Informacje te wysyłane są na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu.

e) PIK Kraków prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych produktów. Zdjęcia oferowanych produktów są autorstwa PIK Kraków, staramy się aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę wyrobów. Ewentualne nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i PIK Kraków nie ponosi za nie odpowiedzialności.

5. Płatność

a) Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia płatności na rzecz Sprzedającego.

b) W sklepie higienaspecial.pl można dokonać płatności w poniższy sposób:

- Przelewem na konto bankowe Sprzedającego - przelewając pieniądze bezpośrednio na konto:  PIK KRAKÓW, PKO S.A.  nr 88 1240 4432 1111 0010 2219 1404. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego;

- Płatność on-line za pośrednictwem serwisu DotPay - wybierając tę metodę Kupujący nie jest obciążany dodatkowymi kosztami prowizji. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji i uznaniu konta PIK Kraków.

- Płatność gotówką w kasie - dotyczy zamówienia odbieranego w sklepie higienaspecial.pl, w którym Kupujący może zapłacić za zamówione towary w  kasie, w momencie ich odbioru; Realizacja zamówienia jest natychmiastowa. 

c) Kupujący płaci cenę końcową, która jest wynikiem ceny zakupu towaru, powiększoną o koszty transportu.


6. Dostawa

a) Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pomocą firmy kurierskiej lub dostawy ze sklepu higienaspecial.pl.

b) Jeżeli zamówienie zostało złożone do godz. 13.00, czas wysyłki następuje tego samego dnia, chyba że Sprzedający nie może wywiązać się z pkt. 1 ppkt. m

c) Czas dostawy dla firm kurierskich wynosi zwykle 1-2 dni roboczych. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką przez firmę kurierską. 

d) Kupujący powinien ocenić stan towaru i jego zgodność z zamówieniem w momencie dostawy przez kuriera i podczas jego obecności. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru, zaleca się sporządzenie protokołu reklamacyjnego wg druku, który jest w posiadaniu kuriera. Reklamowany towar wraz z fakturą lub paragonem, należy zwrócić kurierowi i powiadomić o tym fakcie Sprzedającego.

W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego. 

e) Koszty dostawy nie są zawarte w cenie produktu. Koszty dostawy pokrywa Klient.

f) PIK Kraków nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk itd.)


7. Wady, zwroty

a) Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia zakupionej przez Kupującego rzeczy bez wad.

b) Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne, Kupujący wedle własnego wyboru może:

-    skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta

-    złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny).

c) Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o  prawach konsumenta, kupujący ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 14 dni od dnia sprzedaży przy zachowaniu rachunku (paragonu). Aby skorzystać z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając oświadczenie, które może zostać przekazane w sposób j/n:
- pocztą na adres: PIK KRAKÓW, 30-722 Kraków, ul. Rybitwy 62, 
- na adres poczty elektronicznej: p.kmiecik-pik@wp.pl

W przypadku otrzymania oświadczenia o odstąpienia od umowy, Sprzedający niezwłocznie wyśle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu, tą samą drogą, którą przyszło. Sprzedający poinformuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji. W przypadku nieuznania reklamacji skierowanej do Sprzedającego przedstawi on uzasadnienie swojej decyzji. Osobą odpowiedzialną za zarządzanie procesem reklamacji w imieniu PIK KRAKÓW jest przedstawiciel firmy.


d) W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności dotyczące danego zakupu w ciągu 14 dni od dnia w którym Sprzedający został poinformowany od Kupującego o odstąpieniu od umowy. Sposób zwrotu płatności będzie uzgodniony pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. W żadnym przypadku Kupujący nie ponosi kosztów zwrotu płatności. Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

d) Zwracany towar w związku z odstąpieniem od umowy, należy odesłać niezwłocznie na adres: PIK KRAKÓW, 30-722 Kraków, ul. Rybitwy 62 i nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy. Zwracany towar musi być kompletny włącznie z załączonymi akcesoriami. Powinien być dobrze zabezpieczony przed uszkodzeniami w transporcie. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej, oraz odesłania jej w stanie niekompletnym. W takim przypadku higienaspecial.pl przysługuje prawo do odszkodowania od Kupującego.

f) W przypadku, gdy Kupujący nie zgadza się z decyzją Sprzedającego o odmowie uwzględnienia reklamacji, Kupujący może skierować sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Kupujący, będący konsumentem, ma również prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub może zasięgnąć informacji u właściwej miejscowo Federacji Konsumentów.

8. Gwarancja

a) Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w sklepie internetowym http://higienaspecial.pl/l są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera (dalej zwanego „Gwarantem”).

b) Czas trwania gwarancji jest uzależniony od producenta.

c) Jeżeli towar posiada kartę gwarancyjną producenta, zostanie ona dostarczona Kupującemu wraz z towarem.

d) Karta gwarancyjna producenta zawiera podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwę i adres Gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

e) Wykaz autoryzowanych serwisów Gwaranta znajduje się w dokumencie gwarancyjnym lub na stronie internetowej Gwaranta.9. Prawa autorskie

Wszystkie produkty prezentowane na stronie higienaspecial.pl znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli praw autorskich tychże produktów.


10. Zakończenie

a) Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym higienaspecial.pl konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.

b) Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu,  zgodnie z treścią ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

c) W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.